Leave Your Message
Düşelýän şlýapalaryňyzy nädip arassalamaly?

Önümler habarlary

Düşelýän şlýapalaryňyzy nädip arassalamaly?

2023-11-12

Şlýapany çykanyňyzdan soň, tötänleýin goýmaň. Egin eşigine ýa-da çeňňege asylmaly we deformasiýa we deformasiýa bolmazlygy üçin agyr zatlary basmaň. Uzak wagtlap sport şlýapa geýseňiz, şlýapanyň içi we daşy ýag we kir bilen reňklener we ony wagtynda ýuwmaly. Şlýapa örtügi aýrylyp, ýuwulyp we şlýapadaky ömrüňize täsir etjek şlýapa astyndaky der tegmilleriniň çygly we galyndy bolmazlygy üçin uzaldylyp bilner. Şlýapadaky kül yzygiderli ýuwulmalydyr. Kepkanyň ýüzüne ýelmeşen palçyk we ýag tegmilleri gyzgyn sabynly suwa batyrylan ýumşak çotga bilen ýuwaşlyk bilen ýuwulyp, soňra arassa suw bilen arassalanyp bilner. Şlýapa ýuwulanyňyzda, şlýapa bilen deň ölçegdäki tegelek bankany ýa-da farfor howdanyny tapyp bilersiňiz, üstünde geýip, şekilden çykmazlygy üçin ýuwuň. Şlýapalary ýygnanyňyzda: tozany ýuwuň, kir ýuwuň, güne biraz siňdiriň, kagyz bilen örtüň we şlýapa gutusynda gowy şemalladylýan we gurak ýerde saklaň. Şol bir wagtyň özünde, çyglylygyň öňüni almak üçin ammar gutusynyň içine desikant goýuň. Trikota hat şlýapalary sökmek we arassalamak birneme aýratyn, käbiri suwa batyryp bolmaýar (ýelek, sekwin ýa-da asma kagyzly şlýapalar we ş.m.). Şlýapa pagtadan ýasalan bolsa, ýuwup bolýar. Kagyz örtülen bolsa, şlýapa diňe süpürip bolýar, ýöne ýuwup bolmaýar we ýuwmak erbetlik getirer. Üç ölçegli görnüşe eýe bolany üçin, kir ýuwýan maşyny ulanmak iň gadagan. Umumy şlýapalar üçin dogry ýuwmagyň usuly:

1. Şlýapada bezeg bar bolsa, ilki bilen aýyrmaly.

2. Şlýapany arassalamak üçin ilki bilen suwa we bitarap ýuwujy serişdä batyrmak maslahat berilýär.

3. softumşak çotga bilen ýuwaşlyk bilen çotuň.

4. Deriň tegmillerini we bakteriýalaryny düýpli aýyrmak üçin içki ter zolagynyň bölegini (baş halkasy bilen kontaktda) birnäçe gezek ýuwuň we ýuwuň. Elbetde, antibakterial we dezodorant materiallary ulanýan bolsaňyz? Soňra bu ädim ýatyryldy.

5. Şlýapany dört bölege bölüň we suwy ýuwaşlyk bilen silkitiň. Suwsuzlandyrmak üçin kir ýuwýan maşyny ulanmaň.

6. Şlýapa ýaýyň, köne polotensa bilen dolduryň, tekiz we kölegede guradyň. Ony güne asmakdan gaça duruň. Specialörite şlýapalar üçin dogry ýuwmagyň usuly şeýleräk: 1. Deri şlýapalary dilimlenen gabyklar bilen arassalap ýa-da gowy ýuwmak effektini gazanmak üçin benzine batyrylan mata bilen süpürip bolýar. 2. Inçe şlýapadaky tegmilleri ammiak suwunyň we deň mukdarda alkogolyň garyndysy bilen süpürip bolýar. Ilki bilen bu garyndynyň içine ýüpek mata batyryň, soňra süpüriň. Şlýapa gaty çygly etmäň, ýogsam aňsatlyk bilen emele geler. 3. Ultra süýümli gury saç gapagyny ýuwanyňyzdan soň, gapagy döwülen kagyz we mata toplary bilen dolduryp, soňra gurak sowadyň. 4. haüň şlýapalary, suw bilen ýuwmaň, sebäbi ýüň gysýar. Şlýapa tozan ýa-da öý haýwanlarynyň saç syrmagy bilen tutulsa, giň taraply lentany ulanyp, üstüňizdäki tozany aýyrmak üçin barmaklaryňyzyň üstünde bukup bilersiňiz. Hüň şlýapalaryny her gezek arassalamagyň zerurlygy ýok, ýöne ömrüni aňsatlyk bilen gysgaldyp biler. Arassalamak zerur bolsa, gury arassalamak iň amatly usuldyr. Sport şlýapa Mikrofiber Gury saç şlýapa trikota Hat şlýapa.

20 ýyllyk baý tejribesi bolan Nantong Yinwode Tekstil Tehnologiýa Co., Ltd, şlýapalar, saman şlýapalary, beretler we ş.m. öndürmekde ýöriteleşýäris. MUGT MESELE almak üçin BIZ bilen habarlaşyň!